CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “TECHGEL CHUNG TAY CÙNG ĐÀ NẴNG ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19”

14:33 - 16/09/2020
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “TECHGEL CHUNG TAY CÙNG ĐÀ NẴNG ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19”

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “TECHGEL CHUNG TAY CÙNG ĐÀ NẴNG ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19”