CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN

01. Chính sách đào tạo

Phong phú với nhiều hình thức và chương trình đào tạo về kỹ năng mềm – chuyên môn – nghiệp vụ. Các chương trình xuyên suốt trong năm là Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp; Chương trình đào tạo đội ngũ kế cận và các chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.

02. Chính sách thăng tiến

Phần lớn Quản lý cao cấp của TECHGEL được phát triển từ trong nội bộ. Ở TECHGEL, luôn có cơ hội để nhân viên có năng lực có “đất để dụng võ”, khẳng định bản thân để lên những vị trí cao hơn. Mỗi người được xây dựng Lộ trình thăng tiến dành riêng để giúp nhân viên hoạch định mục tiêu và đồng hành hỗ trợ để nhân viên đạt được mục tiêu đó.