CÔNG TY VẬT LIỆU MAY NHA TRANG

CÔNG TY VẬT LIỆU MAY NHA TRANG
chủ đầu tư
Công ty Vật liệu may Nha Trang
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

CÔNG TY VẬT LIỆU MAY NHA TRANG
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống mạng máy tính, phần mềm
 

Khách hàng: Công ty Vật liệu may Nha Trang 
 

Bắt đầu: 09/2000
 

Hoàn thành: 12/2000