KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC
chủ đầu tư
Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (USA).
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC.
 

Hợp đồng:

 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao 02 tổ Máy phát điện với CS: 2x750KVA.

 

Khách hàng: Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (USA).
 

Bắt đầu: 4/2011.
 

Hoàn thành: 8/2011.