Trưởng bộ phận môi trường – cấp thoát nước – xây dựng

1. Trách nhiệm.

 • Độc lập tổ chức và triển khai thực hiện và hoàn thành các công việc được giao cho bộ phận đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;
 • Giao việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhân viên thuộc quyền thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu của công việc;
 • Kiểm tra và nắm rõ các thông tin đầu vào (yêu cầu chào giá, hồ sơ mời thầu/ chào giá, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phạm vi công việc qui định trong hồ sơ mời thầu/ yêu cầu chào giá/ hợp đồng) của hạng mục công việc được giao;
 • Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo sát, thiết kế, tiên lượng, dự toán, lập hồ sơ dự thầu/ chào giá, thẩm tra thiết kế, giám sát tác giả, kiểm soát hoàn công và kiểm tra khối lượng quyết toán các công trình liên quan để lĩnh vực do mình phụ trách;
 • Chủ trì thiết kế các hạng mục công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật do mình phụ trách. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận kỹ thuật khác trong việc thiết kế những lĩnh vực không thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống;
 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm đầu ra do các nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách thực hiện trước khi chuyển cho trưởng phòng xem xét;
 • Làm việc trực tiếp với đối tác để tư vấn/ thuyết trình/ giải trình các vấn đề kỹ thuật/ khối lượng/ giá cả… liên quan (nếu nhân viên không giải quyết được).
 • Tổ chức và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác trình mẫu, lập bản vẽ thiết kế thi công, nghiệm thu, hoàn công, đào tạo và chuyển giao công nghệ và các vấn đề kỹ thuật khác theo giao việc của trưởng phòng;
 • Tìm hiểu, cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của bộ phận, các văn bản pháp quy của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện công việc;
 • Kết hợp với các trưởng bộ phận/ nhân viên thuộc các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan để cùng xử lý công việc;
 • Trực tiếp lưu trữ và hướng dẫn CBNV lưu trữ hồ sơ – tài liệu của bộ phận (kể cả dạng file mềm và phần mềm) đảm bảo dễ dàng truy xuất cũng như tính bảo mật của Hồ sơ;
 • Đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên thuộc quyền và đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực của nhân viên;
 • Quản lý trực tiếp, toàn diện nhân viên thuộc quyền;
 • Tham gia xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Công ty;
 • Tổ chức và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu phát triển thuộc lĩnh vực phụ trách;
 • Tham gia công tác phỏng vấn/ đánh giá tuyển dụng nhân sự, đào tạo khi có yêu cầu;
 • Báo cáo cho trưởng phòng hàng ngày & hàng tuần tình hình thực hiện các công việc được giao cho bộ phận.
 • Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về mọi mặt hoạt động của bộ phận do mình phụ trách theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

2. Quyền hạn

 • Phản hồi cho trưởng phòng nếu công việc được giao không phù hợp với khả năng hoặc ngoài chức năng nhiệm vụ theo qui định;
 • Đánh giá chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên trong Bộ phận;
 • Đánh giá, đề xuất lên Trưởng Phòng về việc khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách;
 • Yêu cầu bổ sung/ thay đổi nhân lực để thực hiện công việc;
 • Yêu cầu (hoặc đóng góp ý kiến) với các cấp quản lý trong việc đảm bảo các điều kiện phục vụ cho công tác của các thành viên trong bộ phận mình phụ trách.
 • Yêu cầu các Phòng/ Ban/ Bộ phận liên quan cung cấp thông tin/ hỗ trợ để hoàn thành công việc được giao;
 • Đề xuất các biện pháp quản lý cũng như các giải pháp kỹ thuật tiên tiến áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn;
Thời hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018
Địa điểm nhận hồ sơ
Địa chỉ     : 30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại: (84.8) 35107030
Fax          : (84.8) 35107028
Email       : hr@techgel.com
Nộp đơn
File có định dạng rar,zip,doc,pdf, <1MB