Loading

Dịch vụ vận hành và bảo trì

Dịch vụ vận hành và bảo trì

  • Giám sát và theo dõi hệ thống
  • Bảo trì, sữa chữa hệ thống
  • Bảo trì phòng ngừa hệ thống
  • Điều chỉnh tích hợp
  • Bảo trì dự báo
  • Bảo trì tại nhà máy
  • Các dịch vụ kỹ thuật
  • Quản lý tài sản